Tag Archives: proactive maintenance

Phương pháp bảo trì nào được xem là phương pháp tốt nhất?

Phương pháp bảo trì tốt nhất

Bảo trì là công việc mà các kỹ thuật viên thường xuyên thực hiện nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và không gián đoạn. Có nhiều phương pháp bảo trì khác nhau. Chúng được chia thành ba hình thức chính, bao gồm: Bảo trì phản ứng, Bảo trì tiên phong và Bảo…