Tag Archives: năng suất toàn diện

Tổng Quan Về Bảo Trì Năng Suất Toàn Diện (Total Productive Maintenance)

Modern factory

Phương pháp Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance – TPM) là quá trình tối ưu hoá hiệu suất thiết bị, được thực hiện bởi sự phối hợp từ tất cả bộ phận, phòng ban. TPM tập trung vào việc cải thiện năng suất tổng thể với mục tiêu “Không tai nạn –…