Nhân viên RCR phát triển
dựa trên tinh thần đoàn kết
và tư duy cởi mở

RCR nuôi dưỡng một nền văn hóa lấy sự an toàn, hạnh phúc, và phát triển của mọi người làm trọng tâm.

Sức khỏe và sự hài lòng của nhân viên là một trong những yếu tố quan trọng giúp RCR phục vụ khách hàng tốt hơn.

About RCR Engineering

“RCR đã mang lại những thay đổi quan trọng và
có ý nghĩa cho nhà máy sản xuất của chúng tôi”

Kể từ khi làm việc, RCR đã mang lại những thay đổi quan trọng và đáng kể cho nhà máy sản xuất, và đã cực kỳ linh hoạt với mọi các nhu cầu và ngân sách của chúng tôi. RCR liên tục được công nhận về dịch vụ chất lượng cao, với sự hỗ trợ của Văn phòng RCR

Thông Lê – Procurement Director của Coats Vietnam, Indonesia, Thailand

Bạn đã sẵn sàng gia nhập “đại gia đình” RCR?

Bạn có thái độ tốt, tư duy cởi mở và sẵn sàng học hỏi? Đó chính là những nhân tố thiết yếu mà RCR đang tìm kiếm?

Gia nhập RCR